kostka praha2 prague-3540886_1920 charles-bridge-3504485_1920 scenery-1152679_1920
RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.

RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D. je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje především na výuku matematiky, také na její lepší zpřístupnění mladým studentům a v neposlední řadě se snaží o popularizaci matematiky jako takové.

V současné době je na mateřské dovolené, kromě své dcerky se nadále věnuje matematice. Je také certifikovanou lektorkou jógy.

PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Vystudovala FF UK, oborovou kombinaci čeština - němčina. V akademickém r. 1982/83 absolvovala dílčí studium na Univerzitě Martina Luthera v Halle nad Sálou v Německu. V roce 1987 složila rigorózní zkoušku na FF UK, obor filologie, germanistika). Od roku 1985 působila na různých školách, kde se věnovala především výuce německého jazyka (VŠE, Katedra neslovanských jazyků; SOU a letecká průmyslová škola Aero Vodochody; Gymnázium u Libeňského zámku). Publikování článků o fantazijních a pohádkových motivech ji na krátký čas zavedlo do Filmového studia Barrandov, s nímž spolupracovala při natáčení česko-německého filmu "Pan Tau." Krátce pracovala v ČSAV, konkrétně v Pedagogickém ústavu J. Á. Komenského, Kabinetu dětské literatury a literární výchovy. Od roku 2001 pracuje na Katedře germanistiky na Pedagogické fakultě UK. V roce 2009 obhájila disertační práci z oblasti didaktiky současné německy psané literatury pro mládež. Je jejím zaměřením je také analýza textu z pohledu stylistiky a didaktiky literatury; tvořivá dramatika a komunikace; mediální adaptací literárních textů.

Ve volném čase se věnuje vlastnímu psaní, vícejazyčnému divadlu, vede skupinu dětského scénického tance. Fascinuje ji nejen to, že se lidé domluví napříč různými jazyky i kulturami, ale také fakt, že se mohou dorozumět i bez nich. Myslí si, že o dětech a mladých lidech toto tvrzení platí dvojnásob.

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

V současné době působí jako ředitelka na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze obory biologie a chemie. Této fakultě zůstala věrná do dnešního dne - je externím spolupracovníkem Katedry didaktiky chemie. Třicet let se věnuje pedagogické praxi a život bez žáků a studentů si neumí představit.

Svůj volný čas, pokud nějaký má, věnuje odborné literatuře, zahradní architektuře a dobrým, věrným přátelům.

PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

Vystudoval magisterské studium obor učitelství tělesná výchova a společenské vědy na Fakultě sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2002. Na zmíněné FSpS MU absolvoval rigorózní řízení a následně doktorské studium v oboru kinantropologie a získal titul Ph.D. Jako učitel dlouhodobě působil na základních a středních školách. 20 let se zabýval bojovým uměním. Byl příslušníkem ozbrojených složek, kde mimo jiné učil bojovou, speciální tělesnou přípravu a sebeobranu. Již více než 10 let působí jako vysokoškolský pedagog, resp. akademický pracovník - odborný asistent na Pedagogické fakultě UK a zároveň jako externí učitel na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze v rámci studijního oboru ochrana obyvatelstva v předmětu krizová komunikace.

Jeho profese je mu koníčkem a promítá se jeho volného času. Věnuje se práci s dětmi, mládeží i studenty.

Mgr. Martin Eliáš

Vystudoval bohemistiku a translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako vedoucí sekce dětské knihy v nakladatelství Albatros-Média. Je předsedou české sekce IBBY (INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE). Překládá beletrii a působí také v ústavu translatologie FF UK, kde se věnuje především dějinám a teorii překladu druhé poloviny 20. století. Za nejznámější překlad Petra Eliáše titul HARRY POTTER A PROKLATÉ DÍTĚ, divadelní sérii navazující na čtenářsky úspěšnou románovou řadu J. K. Rowlingové,

Baví a zajímá ho všechno, co s knihami nějak souvisí, a myslí si, že děti jsou nejzajímavějšími čtenáři.

O překladatelství s Petrem Eliášem a o knížkách vůbec

 • VIDEO
 • VIDEO 2
 • VIDEO 3
 • 8,8 tis. zhlédnutípřed 2 roky
  doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

  Vystudoval obchodní akademii, obor cestovní ruch, poté český jazyk –- francouzský jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze a doktorandské studium v oboru pedagogika (specializace didaktika literatury) tamtéž. V letech 2006 až 2009 působil jako učitel na ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 (francouzská konverzace, španělská konverzace, literární semináře). Od roku 2006 je lektorem firmy TIMING Praha, především pro oblast písemné komunikace. Od září 2006 působil jako odborný asistent katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze a následně jako zástupce poté vedoucí katedry. V současnosti působí na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně, na Katedře bohemistiky, v Ústí nad Labem. Kromě didaktiky literatury se zabývá výzkumem čtenářství. Je zastáncem zážitkové pedagogiky.

  Ve volném čase se věnuje psaní beletrie. Dosud je podepsán pod devíti tituly poezie i prózy. V roce 2013 získal výroční cenu nakladatelství Albatros za sbírku básní Malý pražský chodec. Vystupuje s dalšími umělci v literárně-dramatických pořadech.

  Mgr. Lucie Kodišová

  je absolventkou Teologické fakulty UK, vystudovala dějiny křesťanského umění, kterým se věnuje i v doktorském studiu. Zabývá se především středověkými poklady, zlatnictvím a drahokamy. Absolvovala také kurz znalectví diamantů v Německu. Studovala zlatnické práce v císařské klenotnici ve Vídni a poklad pražské katedrály sv. Víta.

  Ve volném čase ráda jezdí na koni a věnuje se horolezectví. Cizí jí nejsou ani ruční práce.

  Mgr. Eva Markvartová, PhD.

  Vystudovala češtinu - němčinu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doktorandské studium absolvovala na FF UK (Ústavu germánských studií). V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře germanistiky PedF UK. Na KG se zabývá především německy psanou literaturou, jejíž texty dokáže propojovat nejen s rozkrýváním symbolů, od kterých už to může být jen kousek k rozkrývání symbolů nebo tarotu a k mnoha dalším jevům opředeným rouškou tajemství... Je autorkou knihy Alchymie a tarot : klíče k románům Gustava Meyrinka.

  Ve volném čase chodí ráda do divadla.

  PhDr. Jana Peroutková, DiS.

  Vystudovala Střední školu uměleckoprůmyslovou, obor užitá malba. Poté pokračovala ve studiu na Vyšší odborné restaurátorské škole v Písku oborem restaurování dřeva. Absolvovala magisterské studium na Ústavu dějin umění Filozofické fakulty UK, kde v současnosti pokračuje v doktorandském studiu. Její specializací je sochařství doby lucemburské, na které pohlíží z evropského kontextu.

  Mgr. Petra Řehořková, MBA

  Petra Řehořková, původním povoláním dětská zdravotní sestra, je absolventkou Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra, kde se věnovala oboru Wellness. Znamená to, že její specializací je péče o člověka, zejména péče o jeho psychickou pohodu, která vychází i z fyzické kondice. O souvislosti mezi zdravím a životním stylem Petra Řehořková také často přednáší, a to i jako externí spolupracovník Palestry. V roce 2018 získala titul MBA v oboru Management sportu, v únoru 2019 zakončí studium LLM, obor kriminologie a penologie v Evropském ústavu práva a soudního inženýrství. V červnu 2018 získala statut soudního znalce - obor služby, specializace Kosmetické služby. Její jméno je spojeno s klinikou estetické medicíny Petra Clinik.

  Volný čas tráví s rodinou, ráda sportuje a můžete ji zažít i jako cvičitelku posilovacího aerobního cvičení nebo spinningu. Ráda pracuje s dětmi.

  Jejím koníčkem je kultura. Spolupracuje s režisérem Tomášem Magnuskem, v jehož filmech pokouší i herecké štěstí. Myslí si, že člověk by si měl v životě vyzkoušet všechno, po čem touží.

  PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

  Vystudovala magisterský program se zaměřením na vzdělávání, oborovou kombinaci francouzština - němčina na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výuce těchto předmětů se věnuje v podstatě nepřetržitě. Na vedoucí pozici ve školství pracuje již řadu let, a to na různých typech škol. V současnosti působí jako ředitelka Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna. Na PedF UK, v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK absolvovala také doktorandské studium.

  Ve volném čase se věnuje především osobnímu rozvoji a baví ji koučování, které se snaží převést do školního prostředí mezi pedagogy a žáky.